سایت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

یادداشت | نکاتی پیرامون معماری مسجد+دانلود

  • ۲۹

راهنما و استانداردهای طراحی مسجد PDF

  • ۲۰۸

آسیب شناسی مسجد (بزرگ سازی)

  • ۱۸۹

نظام فنی مهندسی مساجد

  • ۲۹۵

سایت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

«شماره تلفن: 32221161 - 32241520»

«فکس: 32404287»

ID: @masajedalborz 🌎

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

نقشه مرکز رسیدگی به امور مساجد