وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

فرم های اداری امور مساجد+دانلود

  • ۱۴۲۲
فرم های اداری امور مساجد+دانلود

صدور حکم هیئت امناء مسجد

  • ۱۵۷۲
صدور حکم هیئت امناء مسجد

 

شرح وظایف هیئت امناء

  • ۴۵۳۱
شرح وظایف هیئت امناء