وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

جامع ضوابط حقوقی و مقررات مسجد

  • ۳۰۴
جامع ضوابط حقوقی و مقررات مسجد

فرم های اداری امور مساجد+دانلود

  • ۳۲۱
فرم های اداری امور مساجد+دانلود

منشور اخلاقی امور مساجد

  • ۴۰۶
منشور اخلاقی امور مساجد

آئین نامه نظام مالی و مدیریتی مساجد

  • ۷۰۶
آئین نامه نظام مالی و مدیریتی مساجد

اساسنامه مرکز رسیدگی به امور مساجد

  • ۸۳۷
اساسنامه مرکز رسیدگی به امور مساجد