سایت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

ما رفتیم، نه اینکه مدرسه بیاید سمت ما!

  • ۲۱

دانلود تابلو اعلانات،هفته چهارم تیر ۱۳۹۸

  • ۷۰

یادداشتی بر هم مسیر کردن جوان در مسجد

  • ۱۲۱

هفته نامه مسجدی سنگر محله

  • ۱۱۸

شما می‌توانید این نشریه مسجدی تربیتی را هر هفته با نام و نشان مجموعه خودتان چاپ کنید. هم‌چنین با افزودن و تغییر مطالب این نشریه، آن را متناسب با محله، مسجد یا اداره محل کار خود روزآمد کنید. 

آقای قرائتی و مسجد

  • ۱۳۳

اینفوگرافیک تربیت کودک مسجدی

  • ۱۲۸

مأموریت بچه مسجدی ها

  • ۱۶۹

سایت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

«شماره تلفن: 32221161 - 32241520»

«فکس: 32404287»

ID: @masajedalborz 🌎

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

نقشه مرکز رسیدگی به امور مساجد